آئین نامه مقررات آموزشی


مقررات زیر قسمت هایی از آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه 933 مورخ اردیبهشت ماه 1376 میباشد که مجموعه ضوابط ومقررات مصوب حاکم بر آموزش عالی کشور است که با هدف ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی مؤسسات آموزش عالی وبه منظور ارتقاء کیفیت آموزشی تدوین یافته است.