این موسسه از ابتدای زلزله در خرداد 69 رودبار با شماره 319 ثبت گردید. سرپرستی تعداد 550 فرزند در 55 روستا در منطقه گیلان و سرپرستی تعداد 400 فرزند محروم از پدر را در زلزله بهمن سال 82 بم، تحت پوشش خود قرار داد.