بازدید معاونت آموزشی وزارت علوم و تحقیقات فن آوری از موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد
1395-07-03

دکتر مجتبی شریعتی معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات فناوری از موسسه آموزش عالی گیل بازدید کرد.
دکتر شریعتی در جریان بازدید از امکانات و کارگاههای آموزشی و تحقیقاتی مرکز آموزشی گیل با ابراز خرسندی از وجود پتانسیل این موسسه از تلاش مدیران و اعضای هیات علمی در ایجاد و برپایی امکانات بسیار خوب این مرکز سپاسگزاری نمود و گفت:تلاقی حوزه پژوهش و کارآفرینی می تواند دستاورد بزرگ آینده دانشگاههای ما باشد و دانشگاههای پیشگام در این عرصه از اولویتهای ویژه سیاستهای حمایتی وزارت علوم و تحقیقات خواهند بود.
مهندس فتوت احمدی ریاست موسسه گیل نیز با ابراز خرسندی از بازدید معاون وزیر علوم از مجموعه ،دارا بودن پتانسیل ویژه ی این مرکز آموزشی در حوزه کار آفرینی را در منطقه شمال کشور ،خاص دانسته و حمایت مسئولین وزارت علوم را باعث الگو سازی و پذیرش ارائه این نوع خدمات آموزشی توام با پژوهش بیان کرد.
در پایان دکتر شریعتی به گفتگو با اعضا هیات علمی مرکز پرداخت.