برگزاری دوره آموزشی گیربکس اتوماتیک
1395-05-31
برگزاری دوره آموزشی گیربکس اتوماتیک

به همت مؤسسه آموزش عالی گیل رستم آباد و با همکاری مجموعه هیوندا و کیا موتور یک دوره آموزشی 2 روزه برای اساتید این مؤسسه در مورد گیربکس های اتوماتیک برگزار گردید که در پایان این دوره، گواهینامه معتبر به حاضرین اعطاء گردید.